Centrá integrovanej starostlivosti (CIS)  sa zameriavajú na modernizáciu zdravotných stredísk a polikliník s cieľom efektívne reagovať na potreby občanov.

Integrovaná starostlivosť

Integrovaná starostlivosť predstavuje partnerstvá, ktoré spájajú zdravotnú starostlivosť a sociálne služby v jednom spoločnom priestore (fyzickom alebo virtuálnom). Cieľom projektu je zlepšiť aj zjednodušiť prístup k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám a skvalitnenie poskytovania starostlivosti pre rôzne typy pacientov (dlhodobo-chorí, akútni, chronickí a pacienti so špeciálnymi potrebami). Táto starostlivosť sa poskytuje v centrách integrovanej starostlivosti (ďalej aj ako „CIS“).

CIS sa dajú zjednodušene vnímať ako koncepčný nástupca bývalých zdravotných stredísk/polikliník, ktoré mali za cieľ v danom regióne poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť a sociálne služby.

Charakteristika CIS
  • predstavuje jeden spoločný priestor, vrátane jeho personálneho a materiálneho vybavenia
  • slúži k integrácii poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, vybraných sociálnych služieb a ďalších služieb v podobe povinných alebo fakultatívnych zložiek
  • nie je novým typom zdravotníckeho zariadenia
  • nie je novým typom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti/sociálnej služby
  • nemení právnu subjektivitu jednotlivých poskytovateľov služieb pôsobiacich v CIS
  • delí sa na dva typy podľa rozsahu poskytovaných služieb – menšie lokálne („CIZS“) a regionálne so širším rozsahom služieb („RCIS“)
Prečo je nevyhnutné integrovať zdravotnú starostlivosť a sociálne služby?

V súčasne fungujúcom systéme primárnej zdravotnej starostlivosti nedochádza k efektívnemu smerovaniu pacientov v rámci jednotlivých druhov poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V rámci tohto neefektívneho trasovania pacienta dochádza k mnohým duplicitám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pričom kľúčovú úlohu v zachytení a nasmerovaní pacienta pri konkrétnom zdravotnom probléme hrajú lekári prvého kontaktu. Zároveň nadväznosť a vzájomná prepojenosť všeobecných lekárov a lekárov špecialistov je dôležitá pre lepšiu dostupnosť starostlivosti a nakoniec aj adherenciu pacienta k systému. Nevyhnutné je aj prepojenie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb .

Vznik integrovaných centier s multidisciplinárnym portfóliom zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb zároveň reflektuje a nadväzuje na avizované zmeny v rámci optimalizácie siete nemocníc (podpora ambulantného sektoru a manažmentu pacientov v primárnej sfére umožní regulované smerovanie pacientov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti).

Zámer vytvoriť sieť centier integrovanej starostlivosti bol definovaný tiež v Strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030. 

Priority Strategického rámca starostlivosti o zdravie
  • Implementovať koncepciu integrovaného modelu zdravotnej starostlivosti s prioritným zameraním na pozície všeobecného lekára pre dospelých, všeobecného lekára pre deti a dorast, gynekológa a zubného lekára ako lekárov prvého kontaktu (gatekeeping) a ošetrovateľstvo na základe koncentrácie činností tvorbou nových postupov v oblasti liečby a prevencie, posilnením a rozšírením všeobecnej ambulantnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Zabezpečiť dopĺňanie systému zdravotníctva o všeobecných lekárov a špecialistov prostredníctvom rezidentského programu (cielene finančne podporované špecializačné štúdium) s následným uplatnením v tých regiónoch, kde pretrváva ich nedostatok, resp. vysoký vekový priemer.
  • Implementovať medicínske preventívne programy v predchádzaní prenosných a neprenosných ochorení prostredníctvom spolupráce s ostatnými zložkami poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Potiahni posúvačom pre zmenu fotografie “predtým” a “potom”